Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Pole&Harmony , vienotās reģistrācijas Nr. 40103920446, juridiskā adrese Dzelmes – 2, Krape LV-5012.
 2. SIA Pole&Harmony kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@poleandharmony.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA Pole&Harmony faktiskajā adresē Brīvības gatve 214M, Rīga 2. kāpņutelpa, 4. stāvs, 415m.telpa , var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod SIA Pole&Harmony jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • SIA Pole&Harmony telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta video filmēšana un fotogrāfēšana;
 • SIA Pole&Harmony uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
 1. SIA Pole&Harmony rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA Pole&Harmony interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

7.SIA Pole&Harmony apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai;

– klientu apkalpošanai;
– norēķinu administrēšanai;
– mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu aptauju veikšanai;

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA Pole&Harmony.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

8.SIA Pole&Harmony apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA Pole&Harmony saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu un iepazīstinātu ar iekšējās kārtības noteikumiem;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA Pole&Harmony un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA Pole&Harmony leģitīmās (likumīgās) intereses.

9.SIA Pole&Harmony likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt pakalpojumus;
 • analizēt SIA Pole&Harmony mājaslapu, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

10.SIA Pole&Harmony apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Pole&Harmony saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 1. SIA Pole&Harmony apkopo informāciju, ko lietotājs iesūta tīmekļa vietnēs (Pole&Harmony mājaslapā vai Facebook lapā), piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
 2. Informācija, ko sūta lietotājs (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai sazinātos ar lietotāju.

Personas datu aizsardzība

13. SIA Pole&Harmony negarantē, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai, ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Personas datu saņēmēju kategorijas

14.SIA Pole&Harmony neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

15.SIA Pole&Harmony glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

16.Pēc tam, kad 15. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

Saziņa ar Klientu

17.SIA Pol&Harmony veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

 

 

Citi noteikumi

18.SIA Pole&Harmony ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju mājaslapā www.poleandharmony.lv.